Skip to main content

Proszę podpisz petycję. Dlaczego? Już wyjaśniam.

Wyobraź sobie ogromne, dzikie przyrodniczo miejsce, łąki, torfowiska, mokradła i bagna na hektarach ziemi, której człowiek nie osuszał, nie orał, na której nic nie budował. Blisko pięknej Narwi, właściwie z niezliczoną liczbą gatunków dzikich zwierząt i roślin, gdzie lata bielik, a wiosną swoje przybycie oznajmiają klangorem żurawie. Teraz pozwól dołączyć myśli, że są to okolice, w których się wychowałeś, spędzałeś każde wakacje jako dziecko, a już jako dorosły, wrażliwy człowiek odpoczywałeś i podziwiałeś piękno tego niezmąconego ludzką ręką krajobrazu. To między innymi Łąki Krubińskie w gminie Wieliszew, które niczym ostrze brzytwy przeciąć ma planowana szybka kolej na trasie Warszawa-Gdańsk. To moje tereny! Tereny, które eksploruję odkąd zaczęłam chodzić, a potem biegać! Pomysł budowy tej nowej linii szybkiej kolei jest o tyle absurdalny, że jest alternatywne rozwiązanie – tory już istniejące, wymagające jedynie przebudowy. Zmniejszyłoby to zarówno ogromne koszty związane z budową i utrzymaniem nowej infrastruktury, ale przede wszystkim uchroni obszary cenne przyrodniczo przed dewastacją i pominie kwestię przesiedlenia części mieszkańców, co miałoby miejsce przy budowie całkowicie nowej linii kolejowej (w każdym z dwóch proponowanych przez PKP wariantów). Zgodnie z art. 239 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych najkorzystniejszą jest ta oferta, której koszt realizacji jest najniższy, a przecież dochodzą jeszcze względy przyrodnicze i społeczne. Dodatkowo projektowane warianty 4 i 6 przebiegu korytarzy kolejowych są niegodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Komisji i Parlamentu Unii Europejskiej (Regulation Of The European Parliament And Of The Council On Nature Restoration), przyjętym 22 czerwca 2022 r. w sprawie ochrony, odnowy i użytkowania terenów przyrodniczych.

Mam do Was prośbę!

Jedynym słusznym  i koniecznym rozwiązaniem, które proponujemy to utworzenie Rezerwatu Doliny Narwi na obszarach łąkowo-wodnych, na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, które już mają status obszarów szczególnej ochrony ekologicznej. Podpiszcie w tym celu PETYCJĘ! Nie pozwólmy niszczyć tego czego już nigdy nie odzyskamy, a straty będą niepoliczalne – dla wszystkich. Ratujmy przyrodę – wszyscy i dla wszystkich!

petycja

Pozwolę sobie zacytować ekspertyzę dr Łukasza Kozuba – doktora nauk biologicznych, pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczącego Zarządu Centrum Ochrony Mokradeł, osobiście związanego z Wieliszewem.

„Cenne składniki środowiska przyrodniczego na trasie wariantów przebiegu linii klejowych planowanych w ramach CPK w Gminie Wieliszew i w jej otoczeniu.”

„Proponowane do realizacji warianty przebiegu nowej linii kolejowej Warszawa-Wschodnia – Kątne/Świercze ingerują w jedne z najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jakim jest dolina Narwi i jej otoczenie. Szczegóły tego wpływu wykazano poniżej dla obydwu proponowanych do realizacji wariantów.

Korytarz „Niebieski”

Tuż za miejscowością Łajski korytarz przecina kompleks leśny leśnictwa Poniatów, nadleśnictwa Jabłonna. W obrębie tego kompleksu znajdują się dobrze wykształcone płaty dąbrów świetlistych (priorytetowe siedlisko przyrodnicze *91I0 chronione w ramach dyrektywy siedliskowej), których płat przylegający do proponowanego przebiegu linii jest proponowany do objęcia ochroną w formie proponowanego rezerwatu przyrody „Dąbrowa Poniatowska” oraz grądy (siedlisko przyrodnicze 9170 chronione w ramach dyrektywy siedliskowej). W ekosystemach tych licznie spotykane są rzadkie i chronione gatunki roślin m in. turówka leśna, naparstnica zwyczajna i podkolan biały.

Następny cenny przyrodniczo obszar znajduje się na odcinku miedzy m. Kałuszyn, a Jez. Olszewskim. Proponowana linia kolejowa przebiega tu przez ekosystemy torfowiskowe. Są to torfowiska niskie, niegdyś osuszone, dziś w znacznym stopniu zregenerowane i powtórnie zabagnione. W ich obrębie spotykane są gatunki rzadkie i chronione m in. czarcikęsik Kluka (roślina z polskiej czerwonej księgi roślin) i bobrek trójlistkowy. Co więcej jeśli planowana inwestycja doprowadziłaby do ponownego osuszenia tych obszarów to znajdujące się tam pokłady torfu stałyby się źródłem emisji CO 2 .

Samo Jez. Olszowieckie jest płytkim silnie zarośniętym zbiornikiem, starorzeczem Narwi. Tego typu zbiorniki są także chronione w ramach dyrektywy siedliskowej (jako siedlisko o kodzie 3150). Zaburzenie stosunków wodnych w jego otoczeniu mogłoby doprowadzić do zaniku tego zbiornika.

Na północ od jeziora planowana linia kolejowa przecina obszar tzw. „Łąk Krubińskich”. Tworzy go niezwykle urozmaicona mozaika bogatych gatunkowo i ekstensywnie użytkowanych łąk reprezentujących chronione prawem wspólnotowym siedliska przyrodnicze łąki świeże (6510), łąki zmiennowilgotne (6410), łąki selernicowe (6440). Najwyżej wyniesione fragmenty tych łąk zajmują ekosystemy murawowe (fragmenty muraw kserotermicznych 6210 i priorytetowych ciepłolubnych śródlądowych muraw napiaskowych 6120). W mozaice z tymi ekosystemami występują w tym krajobrazie niewielkie płaty łęgów (priorytetowe siedlisko przyrodnicze 91E0). W rejonie tym spotkamy takie rzadkie i zagrożone gatunki roślin jak czosnek kątowaty czy kosaciec syberyjski.

W tym wariancie ingerencja w tereny miedzywala Narwi nie są bardzo znaczące. Znajduje się tam stosunkowo wąski pas łęgów (91E0). Za to na północ od rzeki wariant ten na stosunkow długim odcinku ingeruje w kompleks Lasów Pomiechowskich w pobliżu granuc obszaru Natura 2000 „Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej” PLH140045. Na jego trasie w obrębie tego komplesu znajdują się płaty grądów (9170).

Korytarz „Zielony”

Korytarz tego wariantu wkracza w obszary cenne przyrodniczo za miejscowością Krubin. Fragmenty podmokłych łąk (także na torfie) i niewielkich eutroficznych zbiorników wodnych (3150) znajdują się na skraju doliny Narwi w pobliżu tej miejscowości.

Następnie wariant ten mija w niewielkiej odległości Jezioro Góra, jedno z największych starorzeczy w regionie. Za jeziorem wariant ten wkracza na tereny mniej wartościowe pod względem botanicznym – tereny dawnych łąk PGR Góra, których wartość botaniczna została utracona przez lata intensywnej gospodarki prowadzonej tam w okresie PRL.

Dopiero w rejonie wału przeciwpowodziowego Narwi zachowały się fragmenty łąk selernicowych (6440) i świeżych (6510). Korytarz ten, w porównaniu z niebieskim przecina szersza strefę międzywala Narwi z fragmentami lasów łęgowych (91E0) na północ od rzeki.

W tym rejonie korytarz ten przebiega niebezpiecznie blisko płatów roślinności ciepłolubnej. Na zboczach doliny i w wąwozach je rozcinających rozwijają się w tym rejonie jedne z najcenniejszych w regionie płatów ciepłolubnych śródlądowych muraw napiaskowych (*6120), muraw kserotermicznych (6210) i ciepłolubnych dąbrów (91I0). Obszar ten (pomiędzy miejscowościami Kikoły i Czarnowo) został zaproponowany do włączenia w sieć Natura 2000 jako obszar „Murawy nad Dolną Narwią”. W płatach tych muraw występuje m in. liczna populacja sasanki łąkowej.

Korytarz ten ingeruje w lasy Pomiechowskie w mniejszym stopniu niż niebieski przecinając je w miejscu licznych zrębów.

Należy podkreślić, że obydwa z proponowanych korytarzy przecinają cenne siedliska przyrodnicze i stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin. Najważniejsze obszary konwiktów to tereny doliny Narwi, stanowiącej ostoję krajobrazów tradycyjnie użytkowanych kompleksów łąkowych, mokradłowych i murawowych.”

Dziękuję, że doczytaliście do końca. Już teraz wiecie dlaczego tak bardzo musimy zawalczyć.

Jeśli podpisaliście petycję bardzo Wam dziękuję w imieniu swoim, mieszkańców gminy Wieliszew, w imieniu Wójta Pawła Kownackiego, ale przede wszystkim w imieniu tych, którzy głosu w tej sprawie nie mają, a są od nas całkowicie zależnymi organizmami żywymi (jeszcze) – zwierząt i roślin. Napiszcie w komentarzu czy podpisaliście. Będzie mi raźniej na duszy.

4 komentarze

Napisz komentarz